QUY CÁCH SẢN PHẨM : 

LOẠI GỖ :

 

QUY CÁCH SẢN PHẨM :  D 1500 x R 800 x C 740

LOẠI GỖ : GỖ KEO -  GỖ CHÒ

QUY CÁCH SẢN PHẨM : 

LOẠI GỖ :